Znalecké posudky

Nabízím zpracování znaleckých posudků v oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo, zaměřené  zejména na:

  • určení (nebo vyloučení) pisatele ručně psaného textu
  • určení pravosti podpisu (tzn. zjištění, zda podpis vyhotovila osoba, na jejíž jméno zní)
  • případné zjištění pisatele nepravého podpisu

 

Při výkonu znalecké činnosti se řídím zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích  a tlumočnících, a prováděcí vyhláškou č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Znalecké zkoumání provádím podle nejnovějších postupů a metod za využití kvalitní optické a zobrazovací přístrojové techniky. Znalecké posudky obsahují přehlednou obrazovou dokumentaci, která umožní lépe pochopit nejen verbální popis nalezených znaků, ale i stanovený výsledek zkoumání.

Znalecké posudky lze využít například u soudů, v občansko-právním, trestním, obchodním, dědickém nebo jiném řízení, dále pro potřeby státních orgánů a institucí, pro policii a orgány činné v trestním řízení, také pro potřeby advokátních a notářských kanceláří nebo fyzických a právnických osob, apod.

V případě zájmu o vypracování znaleckého posudku doporučuji nejprve konzultaci pro stanovení nejoptimálnějšího postupu, vedoucího k co nejpřesnějšímu výsledku zkoumání.

Znalecký posudek bude vypracován na základě žádosti a následné dohody o provedení požadovaného zkoumání v co nejkratší lhůtě. Tato lhůta může být ovlivněna zpracovatelností, náročností nebo rozsahem požadovaného zkoumání, ale i kvalitou  srovnávacích materiálů.

Předložené materiály nebudou během zkoumání nijak poškozeny, pouze budou pro nezaměnitelnost opatřeny číslem. Na žádost zadavatele znaleckého posudku může být značení písemností zvlášť významného nebo osobního charakteru provedeno jiným způsobem. Materiály ke zkoumání budou předány i následně vráceny dle dohody.